EVROPSKÁ SMĚRNICE

Tato směrnice shrnuje pravidla aplikované na letecké přepravce, jak je požadováno legislativou Evropské Unie a Montrealskou úmluvou

ODŠKODNĚNÍ V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ

Nejsou stanoveny žádné finanční limity týkající se odpovědnosti za zranění nebo smrt cestujících. U škody ve výši do 100 000 SDR (Special Drawing Rights; přibližně ve výši 123 000 EUR) nemůže letecký dopravce nároky na odškodnění popřít. U částek vyšších se může letecký dopravce vůči nároku bránit tím, že prokáže, že na jeho straně nedošlo k nedbalosti nebo jinému pochybení.

ZÁLOHY

Dojde-li k úmrtí nebo zranění cestujícího, musí letecký dopravce uhradit zálohu k zajištění okamžitých ekonomických potřeb do 15 dnů od chvíle, kdy je určena oprávněná osoba. V případě úmrtí bude tato záloha minimálně ve výši 16 000 SDR (Special Drawing Rights, přibližně ve výši 20 000 EUR).

ZPOŽDĚNÍ PŘI PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

V případě zpoždění při přepravě cestujících bude letecký dopravce za škodu odpovědný, kromě případů, kdy podnikl všechna přiměřená opatření k tomu, aby škodě předešel, nebo kdy bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě cestujících je stanoven limit 4 150 SDR (Special Drawing Rights, přibližně ve výši 5 100 EUR).

ZPOŽDĚNÍ PŘI PŘEPRAVĚ ZAVAZADEL

Dojde-li ke zpoždění při přepravě zavazadel, bude letecký dopravce za škodu odpovědný, kromě případů, kdy podnikl všechna přiměřená opatření k tomu, aby škodě předešel, nebo kdy bylo nemožné taková opatření učinit. Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě zavazadel je stanoven limit 1 000 SDR (Special Drawing Rights, přibližně ve výši 1 230 EUR).

ZNIČENÍ, ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ ZAVAZADLA

Letecký dopravce je odpovědný za zničení, ztrátu nebo poškození zavazadla až do výše 1 000 SDR (Special Drawing Rights, přibližně ve výši 1 230 EUR). V případě odbavených zavazadel odpovědnost ponese, i když nebylo zavinění na jeho straně, pokud ovšem nebylo zavazadlo vadné. V případě neodbaveného zavazadla ponese dopravce odpovědnost pouze, pokud bylo zavinění na jeho straně.

VYŠŠÍ LIMITY ODPOVĚDNOSTI ZA ZAVAZADLA

Cestující může využít výhody vyššího limitu odpovědnosti za zavazadla, učiní-li nejpozději při odbavení zvláštní prohlášení a uhradí příplatek.

STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZAVAZADEL

Dojde-li k poškození, zpoždění, ztrátě nebo zničení zavazadla, musí cestující sepsat reklamaci pro leteckého dopravce co nejdříve. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující písemnou reklamaci předložit do sedmi dnů, v případě zpoždění pak do 21 dnů v obou případech od okamžiku, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

ODPOVĚDNOST DOPRAVCŮ UZAVÍRAJÍCÍCH SMLOUVU A SKUTEČNÝCH DOPRAVCŮ

Pokud letecký dopravce, který zajišťuje let, není shodný s dopravcem, se kterým byla uzavřena smlouva, je cestující oprávněn vznést svou reklamaci nebo nárok na náhradu škody vůči kterémukoliv z nich. Je-li na letence uvedeno jméno nebo kód leteckého dopravce, pak je leteckým dopravcem, se kterým byla uzavřena smlouva, právě tento dopravce.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽALOBY

Jakákoliv soudní žaloba na náhradu škody musí být podána do dvou let od data příletu letadla, nebo od data, kdy letadlo mělo přiletět.

PRÁVNÍ ZÁKLAD UVÁDĚNÝCH INFORMACÍ

Právním základem pro výše uváděné informace je Montrealská úmluva ze dne 28. května 1999, která je v rámci společenství prováděna prostřednictvím nařízení (ES) č. 2027/97 ve znění nařízení (ES) č. 889/2002, a vnitrostátními právními a správními předpisy členských států.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

Toto oznámení je vyžadováno nařízením evropských společenství (ES) č. 889/2002. Toto oznámení není možné použít jako základ pro nárok na kompenzaci a k výkladu ustanovení Nařízení nebo Montrealské úmluvy a nepředstavuje součást smlouvy uzavírané mezi vámi a dopravcem. Dopravce (dopravci) nevznášejí v souvislosti s přesností obsahu tohoto upozornění žádné námitky.
zpět na začátek stránky