Podmínky Flying Blue

1. Všeobecné informace

1.1 Definice
Tyto Podmínky platí od 1. února 2010. Pojmy a výrazy použité v těchto Podmínkách se definují takto, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného:
Air France: a se definuje jako Société Air France, společnost s ručením omezeným založená podle práva Francie, se sídlem 45, rue de Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Francie, která je zapsaná v obchodním rejstříku v Bobigny pod č. B 420 495 178.
Letecký bonus : se definuje jako jakýkoliv bonus, který poskytuje Air France, KLM anebo Letečtí partneři. Letecké odměny zahrnují Bonusové letenky, Bonusové upgrady a možnost povolené nadváhy zavazadel.
Letecký partner: se definuje jako jakákoliv letecká společnost, partner v rámci SkyTeamu, Participující dopravce nebo Partner Flying Blue, za jehož služby je možné získávat Level míle anebo Bonusové míle anebo Bonusové míle čerpat, v souladu s pravidelně publikovaným Sdělením FB.
Odměna: se definuje jako odměna získaná v rámci Programu čerpáním Bonusových mil v souladu s postupy stanovenými ve Sdělení FB
Bonusové míle: se definují jako Míle získané u Air France, KLM, leteckých partnerů a neleteckých partnerů v souladu s postupy stanovenými v Sdělení FB. Bonusové míle lze využít ke získání Bonusů.
Bonusový upgrade: se definuje jako Bonus, který upgraduje cestujícího do cestovní třídy o jednu vyšší než do které si rezervoval a zaplatil letenku.
Společnost: se definuje jako Air France a KLM, které vlastní Program a provozují jej.
Centrum služeb zákazníkům: se definuje jako jakákoliv servisní jednotka plně autorizovaná Společností k poskytování služeb v rámci Programu.
Datum zápisu: se definuje jako datum podpisu přihláškového formuláře příslušného žadatele anebo, v případě zápisu přes Internet nebo e-mail, datum, kdy je tato přihláška podána Společnosti prostřednictvím internetové nebo e-mailové aplikace Programu.
FB: je zkratka pro věrnostní program Společnosti Flying Blue.
Sdělení FB: je souhrnný název pro následující formy komunikace, které Program používá: Brožury programu, FB Novinky, FB dopisy, webová stránka FB a přihláškové formuláře FB.
Flying Blue partner: a se definuje jako letecká společnost mimo SkyTeam a Participující dopravce, za jehož služby je možné získávat a čerpat Bonusové míle v souladu s pravidelně vydávaným Sdělením FB. .
Všeobecné podmínky: se definují jako podmínky a ustanovení, jimž se řídí Program.
Gold (Zlatá): je třetí úroveň Programu. Člen se na tuto úroveň kvalifikuje a má nárok na služby a výhody s ní spojené, pokud během jednoho kalendářního roku získá (i) 40 000 Level mil nebo absolvoval 30 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB mimo pevninskou Francii a Monako, nebo (ii) 60,000 Level mil nebo absolvoval 30 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB v pevninské Francii a Monaku. Služby a výhody spojené s touto úrovní jsou uvedeny ve Sdělení FB..
Ivory (csontszín): je první, neboli základní úroveň Programu. Členové se na této úrovni automaticky zapisují. Služby a výhody spojené s touto úrovní jsou uvedeny ve Sdělení FB.
KLM: a Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines), společnost s ručením omezeným zapsaná podle práva Nizozemska, obchodní rejstřík Amsterdam č. 33014286, se sídlem Amsterdamweg 55, Amstelveen, Nizozemsko.
Level míle: se definují jako Míle, které se počítají pro dosažení úrovně Člena v Programu. Level míle se získávají na letech Air France, KLM, SkyTeam partnerů a Participujících leteckých společností vyjma Air calin. Míle získané za používání platební karty Air France-KLM „American Express Gold“ (pro majitele bankovních účtů ve Francii) se také započítávají jako Level míle. Používání Flying Blue American Express (pro majitele bankovních účtů v Nizozemsku) se počítají pouze na Bonusové míle.
Člen: se definuje jako člen Programu, jehož jméno je vytištěno na Kartě a jemuž bylo přiděleno registrační číslo v Programu. Právo využívat služby a výhody nabízené Programem mají pouze Členové.
Členská karta a Karta: se definují jako členská karta Programu vydaná a distribuovaná Společností po přijetí přihlášky do Programu Společností.
Míle: se definují jako Bonusové míle a Level míle. Míle je jednotka míry vzdálenosti.
Neletecký partner: se definuje jako partner mimo SkyTeam a Letecké partnery, za jehož služby je možné získávat a čerpat Bonusové míle v souladu s pravidelně vydávaným Sdělením FB.
Participující dopravce: se definuje jako Letecký partner, který se účastní Programu a používá jej jako věrnostní program. Participujícími dopravci jsou Kenya Airways, Air Calin a Air Europa. Tento seznam lze kdykoliv měnit.
Partner se definuje jako Letecký a Neletecký partner.
PIN kód: se definuje jako osobní identifikační číslo, pomocí něhož je možné získat přístup na osobní webový účet Člena.
Platinum (Platinová): je nejexklusivnější a nejvyšší (čtvrtá) úroveň Programu. Člen se na tuto úroveň kvalifikuje a má nárok na služby a výhody s ní spojené, pokud během jednoho kalendářního roku získá (i) 70 000 Level mil nebo absolvoval 60 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB mimo pevninskou Francii a Monako, nebo (ii) 90,000 Level mil nebo absolvoval 60 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB v pevninské Francii a Monaku. Služby a výhody spojené s touto úrovní jsou uvedeny ve Sdělení FB.
Program: se definuje jako věrnostní program Flying Blue, který Společnost zavedla v roce 2005 a vyvinula jej, aby odměňovala členy, kteří často cestují s Air France, KLM nebo jejich Leteckými partnery a aby odměnila Členy, kteří využívají Kvalifikovaných služeb poskytovaných Neleteckými partnery.
Promoční nabídky: se definují jako zvláštní dočasné nabídky, které dávají Členům možnost získat více Level anebo Bonusových mil, použít nižší počet Bonusových mil při objednání Bonusů nebo využívat dalších benefitů.
Kvalifikující let: se definuje jako lety s Air France, KLM, SkyTeam partnery a Participujícími leteckými společnostmi mimo Air calin, vyjma domácích letů ve Francii, které absolvovali Členové s adresou pro zasílání Sdělení FB v pevninské Francii nebo Monaku, za které lze získávat Level míle a Bonusové míle.
Silver (Stříbrná): je druhá úroveň Programu. Člen se na tuto úroveň kvalifikuje a má nárok na služby a výhody s ní spojené, pokud během jednoho kalendářního roku získá (i) 25 000 Level mil nebo absolvoval 15 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB mimo pevninskou Francii a Monako, nebo (ii) 30,000 Level mil nebo absolvoval 15 Kvalifikujících letů a jde o Člena s adresou pro zasílání Sdělení FB v pevninské Francii a Monaku. Služby a výhody spojené s touto úrovní jsou uvedeny ve Sdělení FB.
SkyTeam: se definuje jako Air France, KLM a jejich alianční letecké společnosti: Aeroméxico, Alitalia, Delta, Korean Air, ČSA České aerolinie, Northwest Airlines a Continental Airlines. Členové této letecké aliance zvané SkyTeam se mohou průběžně měnit.
Skyteam partner: se definuje jako kterýkoliv letecký člen SkyTeamu mimo Air France a KLM, za jehož služby je možné získávat Level míle a Bonusové míle a čerpat Bonusové míle v souladu s pravidelně vydávanými Sděleními FB.
1.2 Všeobecná ustanovení
1.2.1 Tyto Všeobecné podmínky definují smluvní vztah mezi Společností a každým jednotlivým Členem. Společnost jedná v dobré víře a vyhrazuje si právo kdykoliv zrušit nebo nahradit Program a měnit či doplňovat Program, Všeobecné podmínky, Sdělení FB, strukturu získávání Level a Bonusových mílí, strukturu Odměn, strukturu čerpání Bonusových mílí, účast Partnerů v Programu nebo postupy v rámci Programu popsané v Programových dokumentech. Členové nemohou po Společnosti vymáhat náhradu škody kvůli změnám týkajících se jednotlivých zemí, které jsou vynuceny zákonem. Oznámení o změnách a doplnění těchto Podmínek se vydávají formou Sdělení FB. Tyto Všeobecné podmínky a jejich změny se považují za schválené, pokud Člen použije svou Členskou kartu, objedná si nebo jakkoliv využije Odměnu nebo benefit, který Program nabízí, anebo pokud nepodá písemně námitku do 30 dnů od obdržení oznámení. Pokud Člen nepřijme změnu Programu, je oprávněn zrušit své členství podle odstavce 1.2.2.
1.2.2 Kterákoliv ze stran je kdykoliv oprávněna vypovědět smluvní ujednání. Všeobecnými podmínkami se nadále řídí implementace, a to i po skončení smluvního vztahu. Pokud Člen zruší smlouvu, je povinen přestřihnout Členskou kartu a vrátit ji Společnosti. Po jejím obdržení Společnost ukončí jeho členství, přičemž Člen má šest měsíců od data ukončení na využití získaných Bonusových mil. Pokud smlouvu zruší Společnost, platnost všech Level a Bonusových mil skončí šest měsíců od oznámení zrušení. Pokud Člen uvede zásadní údaje lživě, poruší Bonusová pravidla nebo pravidla stanovená ve Sdělení FB nebo se dopustí porušení podle článku 1.4.8, planost všech Level a Bonusových mil končí, jakmile Společnost vydá oznámení o zrušení.
1.2.3 Společnost se vynasnaží informovat Členy o případném zrušení Programu předem.
1.2.4 Společnost se vynasnaží zajistit, aby Odměny, benefity a příležitosti získávat Level a Bonusové míle, které jsou inzerovány jako dostupné pro Členy, byly skutečně dostupné. Air France, KLM či jejich Partneři však mohou jednostranně omezit počet nabízených Odměn a Společnost nemůže zaručit, že budou dostupné. Člen proto může zjistit, že daný let není volný nebo že příslušný Odměna není k dostání.
1.2.5 Všechny nabízené Odměny a benefity se mohou měnit a nemusí být k dispozici, včetně dnů, kdy nejsou dostupné, které jsou sděleny ve Sdělení FB. Platí místní omezení a změny. Odměny, benefity a příležitosti získávat Level a Bonusové míle nabízené členům jsou nebo mohou být poskytovány Partnery, s nimiž má Společnost uzavřenou dohodu, ale nad nimiž nevykonává kontrolu.
1.2.6 Odměny, benefity a příležitosti získávat a používat Level a Bonusové míle se řídí všeobecnými podmínkami Partnerů, kteří inzerované možnosti nabízejí. Tyto všeobecné podmínky se Členům zasílají v případě, že o ně Člen tohoto Partnera požádá. Všechny lety Air France se řídí přepravními podmínkami Air France, které jsou k dispozici na www.airfrance.com. Všechny lety KLM se řídí přepravními podmínkami KLM, které jsou registrovány u okresního soudu v Den Haagu a budou Členům zaslány na vyžádání.
1.2.7 Společnost a její partneři si vyhrazují právo činit Promoční nabídky pro skupiny Členů na základě jejich aktivity v Programu, mimo jiné letové aktivity, aktivity spojené s pobytem v hotelu, či aktivity při pronájmu vozů, a na základě zeměpisné lokality. Promoční nabídky nelze kombinovat s jinými Promočními nabídkami. Použije se vždy ta Promoční nabídka, která je pro člena nejvýhodnější.
1.2.8 31. prosince každého roku se určuje úroveň Programu, na kterou bude mít Člen nárok v následujícím roce, a to podle počtu dosažených Level mílí nebo počtu Kvalifikujících letů absolvovaných od 1. ledna do 31. prosince daného roku. Adresa, podle níž se určuje úroveň Člena, je adresa pro zasílání Sdělení FB. Všechny získané Level míle a Kvalifikující lety se z účtu FB Člena odečtou, pokud není jinak uvedeno ve Sdělení FB. Nezískal-li člen v daném roce žádné Level míle, bude downgradován na základní úroveň – Slonovinová. Pokud Člen během roku získal Level míle, avšak nikoliv dost na to, aby si udržel svou současnou úroveň členství podle pravidel definovaných v těchto Všeobecných podmínkách, bude Člen downgradován na nejbližší nižší úroveň.
1.2.9 Bonusové míle Slonovinových členů platí 20 měsíců. Za aktivitu prodlužující jejich platnost se považuje pouze získání mil na letech s Air France, KLM, SkyTeam partnery a Participujícími dopravci a další aktivity, které jsou takto označeny ve Sdělení FB. Společnost si vyhrazuje právo zrušit po 20 měsících Bonusové míle, pokud na účtu Člena nezaznamenala žádnou aktivitu nezbytnou k jejich prodloužení. Člen je povinen sledovat, kdy mu platnost Mil končí.
1.2.10 Po uplynutí 6 let, kdy Člen nezíská žádné Bonusové míle, je Společnost oprávněna jeho členství jednostranně zrušit.
1.2.11 Člen dostává Souhrnný přehled mil podle své aktivity v Programu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit intervaly, v nichž tyto přehledy poskytuje. Duplikáty se nevystavují. Informace v Souhrnném přehledu mil, včetně, mimo jiné, souhrnů zasílaných poštou, e-mailem, přes Hlasový odpovědní systém a webovou stránku, jsou pouze informativní. Míle mohou sbírat pouze Členové, jejichž doručovací adresa je v zemi, v níž Program platí.
1.2.12 V případě úmrtí Člena Společnost účet Člena uzavře po obdržení úmrtního listu.
1.3 Přihlášení
1.3.1 S výhradou místních předpisů a souhlasu právního zástupce či poručníka je program určen pro osoby ve věku od 2 let. Jeho členy nemohou být společnosti, nezapsané orgány nebo jiné právnické osoby. Pro osoby ve věku 2 – 24 let, které mají adresu pro doručování ve Francii, Maroku, Tunisku nebo v zámořských departmentech Francie, se jako alternativa nabízí speciální program „Flying Blue Jeune“; specifické podmínky tohoto programu lze na vyžádání získat v Centru služeb zákazníkům.
1.3.2 Člen může podat pouze jednu přihlášku a může mít pouze jeden účet na své zákonné jméno. V případě duplicitních účtů bude zrušen účet nejnižší úrovně nebo s nejnižším počtem Mil a všechny Level a Bonusové míle získané na tomto účtu se převedou na druhý účet.
1.3.3 Účet a Míle získané Členem nelze za žádných okolností převést, odkázat, postoupit, prodat ani sloučit, bez ohledu na to, zda za protihodnotu či nikoliv, s Mílovým účtem jiné osoby, bez ohledu na to, zda je tato osoba Členem Programu nebo s jakýmkoliv jiným účtem Člena, pokud není v ustanoveních oznámených Členovi uvedeno jinak.
1.3.4 Kvalifikující lety absolvované či použité ne déle než 3 měsíce před datem podpisu přihlášky se kvalifikují pro získání Level anebo Bonusových mílí a měly by být vyžádány zpětně v souladu s pravidly pro retroaktivní žádosti uvedenými v článku 1.4.6.
1.3.5 Člen je odpovědný za to, aby Společnosti poskytnul svou správnou adresu pro doručování Sdělení FB. Pokud Člen svou adresu pro doručování změní, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Společnost písemně nebo prostřednictvím webové stránky Programu. Při změně adresy uvede svůj Podpis nebo PIN, podle okolností.
1.3.6 Oprávněná osoba, která má zájem vstoupit do Programu, je povinna vyplnit a podepsat individuální přihlášku do Programu, kterou v případě nezletilých podepisuje také právní zástupce či poručník žadatele. Má se za to, že všechny osoby, které žádají o členství v Programu, si přečetly a přijaly Všeobecné podmínky.
1.3.7 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout členství kterékoliv osobě, která nesplňuje požadavky na účast v Programu.
1.3.8 Osoba, jejíž přihlášku ke členství Společnost přijala, získá osobní účet, členské číslo a PIN, s nimiž se může přihlásit na Internet a do ostatních služeb popsaných ve Sdělení FB. Členské číslo je nezbytné pro dotazy týkající se účtu. PIN se vždy sděluje Členovi a pouze Členovi. Člen odpovídá za použití PIN a není oprávněn jej sdělovat třetím stranám.
1.4 Dodržování pravidel Programu
1.4.1 Člen zaručuje správnost všech uvedených informací, mimo jiné poštovní adresy pro zasílání, a nese výlučnou odpovědnost za případné nesprávné, neúplné nebo neplatné informace.
1.4.2 Na žádost Společnosti předloží Člen platný doklad totožnosti. Jeho nepředložení v přiměřené lhůtě stanovené Společností automaticky vede k pozastavení nebo ukončení členství a propadnutí všech získaných Level i Bonusových mil..
1.4.3 Všechny Level a Bonusové míle a následné Odměny je nutné získat a čerpat v souladu s pravidly a pokyny těchto Všeobecných podmínek. Společnost má konečné slovo při rozhodování, zda lze na daný itinerář získávat Bonusové nebo Level Míle.
1.4.4 Level a Bonusové míle se neposkytují za nevyužité, propadlé, podvodné, ztracené, neplatné nebo vrácené letenky či transakce. Level a Bonusové míle se neposkytují, pokud se osoba odbaví a neoprávněně se identifikuje pod stejným jménem jako Člen.
1.4.5 Ztrátu, odcizení nebo poškození Členské karty je nutno neprodleně nahlásit Centru služeb zákazníkům. Po nahlášení ztráty, odcizení nebo poškození Karty Členem bude vydána náhradní Karta. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv zneužití Karty ani za nesplnění tohoto ustanovení Členem.
1.4.6 Veškeré nároky na zpětné připsání mil a letů je nutné podat do šesti (6) měsíců od data daného letu nebo transakce. Retroaktivní nároky vůči Partnerům se zasílají Centru služeb zákazníkům poštou nebo se podávají na webových stránkách Partnerů v souladu s postupy stanovenými ve Sdělení FB. Retroaktivní nároky vůči Leteckých partnerům je nutné doložit (i) kopií stvrzenky pro zákazníka anebo v případě elektronické letenky dokumentem zvaným „journey memo“ nebo Souhrn cesty a (ii) originálem palubní vstupenky. Retroaktivní nároky vůči Neleteckým partnerům je nutné doložit originálem nebo kopií smlouvy nebo faktury. Dále si Společnost vyhrazuje právo kdykoliv požadovat všechny doklady, na jejichž základě byly Míle získány. Retroaktivní nároky lze podávat přes Internet pouze na lety operované Air France a KLM označené kódem AF nebo KL. O zpětném připisování mil či letů se nevede žádná korespondence a dokumenty předložené Centru služeb zákazníkům se nevracejí; Členům se doporučuje, aby si uschovali jejich kopie.
1.4.7 Prodej, nákup, zprostředkování, další prodej, směna nebo výměna Level a Bonusových mil, Bonusových letenek nebo kupónu na jakoukoliv náhradu se zakazuje. Osoby, které toto pravidlo poruší, včetně cestujících, kteří použijí zakoupený nebo směněný bonus, nesou odpovědnost za škodu a náklady na soudní řízení. Level míle, Bonusové míle a Odměny nemají žádnou peněžitou hodnotu a nelze je proto nikdy směnit za peníze.
1.4.8 Porušení všeobecných přepravních nebo tarifních podmínek Air France, KLM nebo některého Leteckého partnera, včetně SkyTeamu, všeobecných podmínek Neleteckých partnerů, závažné porušení Všeobecných podmínek, zneužití Programu, včetně nedodržování politik a postupů Programu, prodeje či směny Odměn nebo letek nebo sdělení nepravdivých údajů v souvislosti s nimi, nevhodné chování, mimo jiné nežádoucí chování či obtěžování zaměstnanců Air France, KLM nebo jejich Partnerů, nevhodné chování v letadle nebo v salonku či odmítnutí řídit se pokyny zaměstnanců, může vést ke zrušení účtu Člena a další diskvalifikaci z Programu, propadnutí získaných Level a Bonusových mil a zrušení vydaných, ale dosud nevyužitých Odměn.
1.4.9 Každé závažné porušení Všeobecných podmínek může kdykoliv vést k zabavení letenky nebo Odměny (včetně v transitu nebo po cestě) a úhradě plné ceny za příslušný segment Bonusové letenky nebo Odměny, který byl zneužit, Členem nebo cestujícím.
1.4.10 V souvislosti s vymáháním veškerých Všeobecných podmínek, jimiž se řídi Program, si Společnost vyhrazuje právo přijímat příslušné právní kroky, které bude vůči Členovi považovat za nezbytné a má nárok na náhradu škody, výdajů na právní zastoupení a soudních výloh.
1.4.11 Zaměstnanci a manažeři kterékoliv letecké společnost a cestovní agentury ani osoby jednající za cestovní kancelář a jejich dědicové a postupníci nemohou využívat výhod Podmínek formou získávání Mil a Odměn a statusu v Programu, za služby, které Air France, KLM nebo jejich Partneři nabízejí za zvláštní ceny, ve snížených sazbách pro zaměstnance nebo pro osoby pracující v cestovním ruchu.
1.5 Osobní údaje
1.5.1 Osobní údaje týkající se účasti Členů v Programu budou zpracovány a použity pro účely provádění Programu v souladu s platnými předpisy na ochranu údajů, například nizozemským a francouzským zákonem o ochraně osobních údajů („Wet Bescherming Persoonsgegevens“ a francouzský zákon ze dne 7. ledna 1978 ve znění zákona z 6. srpna 2004). KLM o zpracovávání těchto osobních údajů uvědomila Nizozemský úřad pro ochranu údajů („College Bescherming Persoonsgegevens“). Air France o zpracovávání těchto osobních údajů uvědomila Francouzský úřad pro ochranu dat („Commission Nationale Informatique et Libertés“ - CNIL).
1.5.2 Air France, KLM a Partneři osobní údaje používají a vyměňují si je podle potřeb Programu. Dále si mohou Air France, KLM a Partneři informace o Členech a jejich účasti v Programu důvěrně vyměňovat pro své výhradní použití, a to pro účely nabízení svých produktů a služeb a pro účely přímého marketingu a komunikační účely. Pokud si Člen nepřeje dostávat nabídky od Air France, KLM a Partnerů, může za určitých podmínek vznést námitku proti zpracování jeho údajů k těmto účelům, a to oznámením Centru služeb zákazníkům učiněným písemně a v kteroukoliv dobu. Další podrobnosti jsou uvedeny v politice KLM na ochranu soukromí na www.klm.com a v bezpečností politice a politice na ochranu dat Air France na www.airfrance.com.
1.6 Audit
1.6.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat veškeré účty v Programu, a to bez předchozího oznámení Členovi, s cílem zajistit dodržování Pravidel programu a příslušných přepravních či tarifních podmínek.
1.6.2 Pokud by audit odhalil nějaké nedostatky nebo porušení pravidel, může být zpracování Bonusů, načítání Level nebo Bonusových mil nebo zasílání Souhrnných přehledů ze strany Společnosti zpožděno do doby, než budou tyto nedostatky nebo porušení pravidel vyřešeny ke spokojenosti Společnosti. Do jejich vyřešení může být Členům znemožněno čerpat Míle, vstupovat do salonků a využívat Bonusů, služeb nebo benefitů spojených s Programem, podle výlučného rozhodnutí Společnosti.
1.6.3 Společnost si vyhrazuje právo informovat bezpečností pracovníky Air France, KLM, SkyTeamu nebo kteréhokoliv Leteckého partnera o závažném nevhodném jednání Člena nebo o nesrovnalostech na jeho účtu.
1.6.4 Společnost si vyhrazuje právo na výměnu informací s Partnery či jejich zástupci pro účely auditu.
1.7 Odpovědnost
1.7.1 Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu, úmrtí, újmu na zdraví nebo ztrátu, která vznikla v souvislosti se službami, Odměnami nebo benefity poskytnutými nebo neposkytnutými Air France, KLM anebo Leteckými či Neleteckými partnery Programu, vyjma případů, kdy ke škodě nebo ztrátě došlo v důsledku nedbalosti Společnosti nebo byla způsobena Společnosti záměrně či nedbale a s vědomím, že škoda pravděpodobně vznikne, pokud Varšavská úmluva (v platném znění), případě Montrealská úmluva, podle toho, která z nich platí, nestanoví něco jiného. Veškeré nároky se vznášejí přímo vůči Partnerovi.
1.7.2 Pokud se v článku 1.2 nebo 1.7.1 výše nestanoví jinak, Společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která vznikla v důsledku změny v Programu nebo odstoupením z Programu ze strany Air France, KLM nebo některého z Partnerů. Společnost se vynasnaží informovat členy o těchto změnách nebo odstoupeních co nejdříve.
1.7.3 Odmítne-li Společnost nebo některý z Partnerů připsat Členovi Míle, poskytnout Odměnu nebo jiný benefit, je jediným prostředkem nápravy Člena vydání neoprávněně zamítnutých mil, Odměny nebo benefitu Společností, pokud je to možné, anebo jiných přiměřených alternativních a srovnatelných benefitů, podle rozhodnutí Společnosti, anebo vrácení vyčerpaných Bonusových mil, podle rozhodnutí Člena. V případě výše uvedeného neoprávněného zamítnutí se odpovědnost Air France, KLM a kteréhokoliv Partnera omezuje na hodnotu příslušné Odměny a náhrada je výhradně ve formě Odměny nebo vrácení hodnoty vyčerpaných Bonusových mil.
1.7.4 Právní předpisy některých zemí mohou omezovat podmínky upravující provádějí Programu nebo členství v něm. S ohledem na místní právní předpisy nemusí být Společnost schopna v některých zemích nebo některým osobám zpřístupnit program nebo jeho část. Společnost nenese odpovědnost v případě, že plní požadavky místních právních předpisů a v souladu s tím si vyhrazuje právo ukončit účast Člena v Programu a zrušit Level a Bonusové míle, které Člen získal.
1.7.5 Člen nese odpovědnost za nároky třetích stran, včetně finančních úřadů, které vznikají z členství v Programu.
2 Získávání mil
2.1 Míle, které získá Člen, se připisují na jeho účet bez ohledu na totožnost osoby, která za letenky nebo služby platí, pokud Člen při rezervaci letu, při vystavení letenky, při odbavení k letu nebo při podpisu smlouvy na poskytování služeb Partnera uvedl své členské číslo. Členové nesou osobní odpovědnost za informování třetích stran nebo právnických osob, které platí za letenky, transakce nebo služby, mimo jiné zaměstnavatele Člena, o mílích a výhodách, které z Programu plynou.
2.2 Každý Člen je povinen ověřit si, že míle byly skutečně připsány na jeho účet, a to buď v rámci Souhrnného přehledu mil, na Internetu nebo prostřednictvím Centra služeb zákazníkům.
2.3Společnost si vyhrazuje právo odečíst z účtu Člena neoprávněně získané míle.
2.4 Pokud se ve Sdělení FB neuvádí jinak, lety, které se kvalifikují pro získávání mil, jsou (i) pravidelné lety označené číslem letu Air France nebo KLM s kódem AF nebo KL (Level míle a Bonusové míle) (ii) pravidelné lety s číslem letu SkyTeam partnera operované Air France, KLM nebo SkyTeam partnerem (Level a Bonusové míle) (iii) pravidelné lety označené číslem letu Participujícího dopravce – kromě Air Calin – operované tímto Participujícím dopravcem nebo Air France nebo KLM (Level a Bonusové míle), (iv) pravidelné lety označené číslem letu Leteckého partnera operované tímto Partnerem Flying Blue nebo AF nebo KLM nebo označené číslem letu Air Calin a operované Air Calin anebo Air France nebo KLM (pouze Bonusové míle). Získávání Level a Bonusových mil může být v některých rezervačních třídách nebo v některých cenových skupinách omezeno nebo vyloučeno na letech operovaných Air France, KLM nebo Leteckým partnerem, v souladu s informacemi uvedenými ve Sdělení FB. Za lety za neveřejné ceny není možné získávat míle. Ze získávání mil jsou vyloučeny především Bonusové letenky, letenky za snížené ceny pro osoby z oboru cestovního ruchu, letenky zdarma nebo nevýnosné letenky a armádní a vládní letenky. Za veškeré služby poskytované Neleteckými partnery lze získávat Bonusové míle za podmínek uvedených ve Sdělení FB. Bonusové míle není možné získávat za služby, které Neletečtí partneři poskytují za zvýhodněné zaměstnanecké ceny.
2.5 V případě zrušení letu z důvodu okolností mimo kontrolu Air France, KLM, SkyTeamu nebo ostatních Leteckých partnerů, mimo jiné z důvodu počasí, pracovněprávních sporů nebo z bezpečnostních důvodů, se Členům Bonusové míle neposkytují.
2.6 Všechny Level a Bonusové míle a následné Odměny musí být získány a využity v souladu s pravidly a pokyny uvedenými v těchto Podmínkách.
2.7 Člen musí skutečně cestovat, aby získal Level a Bonusové míle. Level a Bonusové míle se neudělují za nevyužité, propadlé, podvodné, ztracené, neplatné nebo vrácené letenky či transakce. Člen může získávat Level a Bonusové míle pouze za proletěné lety, a to i v případě, že Člen nakoupí letenky pro další osoby nebo si na jeden let koupí několik letenek. Výjimkou jsou lety operované Air France a KLM, kdy Člen může získat Bonusové míle v případě, že si rezervuje další sedadlo (pro nosítka, při přepravě velkého křehkého zavazadla na palubě, pro osoby s nadváhou…), pokud je další sedadlo zarezervováno na jméno stejného Člena a ve stejné rezervační třídě jako letenka Člena. V případě přesunu na náhradní let v důsledku nepředvídaných událostí získává Člen Level a Bonusové míle na let, který si původně zakoupil, nikoliv za skutečně proletěnou trasu. Na účet člena se míle připisují až po proletu jednotlivých letů a pouze jednou za každou využitou službu.
2.8 V případě upgradu se Level a Bonusové míle poskytují podle zakoupené cenové třídy a nikoliv podle třídy, v níž cestující skutečně letěl.
2.9 Ačkoliv se Společnost snaží míle načítat a poskytovat správně, je povinností Člena uschovat si veškeré dokumenty, například palubní vstupenky a stvrzenky, pro případ zpětného načítání.
2.10 Pokud Společnost nebo její Letecký partner, včetně partnera ze SkyTeamu, nestanoví jinak, Členové, kteří jsou zároveň členy jiných věrnostních programů, musejí vzít na vědomí., že Level a Bonusové míle je možné za každý let získávat pouze v jednom programu. V takovém případě si Člen musí program u každého letu vybrat.
2.11V případě, že člen je rovněž účastníkem dalšího věrnostního programu, s nímž je AF, KL nebo některý z jejich Partnerů spojen, nebudou Členovi načítány míle za jeden let nebo jednu službu v obou Programech zároveň, nestanoví-li se ve Sdělení FB jinak.
3 Čerpání Bonusových mil na Odměny
3.1Pokud Člen získá dostatečný počet Bonusových mil, může požádat o Odměnu, a to písemně, přes Internet nebo telefonicky, s uvedením osoby, které má být poskytnut a v souladu s procesy, jimiž se řídí vydávání Bonusů v souladu se Sdělením FB. Proces rezervace a podávání žádosti o Odměny může Společnost měnit.
3.2 Odměny jsou platné po dobu 12 měsíců od data jejich vystavení, s některými výjimkami, například u zvláštních Promočních nabídek nebo nabídek pro jednotlivé trhy (informace jsou podávány v místě). Neletecké odměny není možné měnit nebo rušit. Jakmile byla vystavena letenka, může Člen za stanovených podmínek svou Bonusovou letenku měnit nebo zrušit, a to před nástupem k odletu na první segment. Činí tak prostřednictvím Centra služeb zákazníkům. Po započetí cesty je možné měnit pouze datum. Tato pravidla se nepoužijí v případě Promočních nabídek (např. Web@wards, Promo Duo …). Po datu zpátečního letu v případě, že cesta nebyla uskutečněna, platnost Bonusové letenky končí a letenku není možné refundovat. Změny v oprávněné osobě se nepřijímají. V případě změny nebo zrušení může být účtován administrativní poplatek v souladu se Sdělením FB, kromě řádně doložených případů (i) úmrtí nebo vážného onemocnění, závažných komplikací v těhotenství nebo vážného zranění Člena, jedné z osob, která se na Odměně podílela nebo přímého rodinného příslušníka Člena nebo (ii) požáru, vloupání, bouře nebo podobné závažné události, která přiměřeně brání Členu cestovat. Člen je povinen předložit doklady o výše uvedeném, které budou pro Společnost přiměřeně uspokojivé.
3.3 Všechny Letecké odměny musí být využity na trasách operovaných Air France, KLM nebo Leteckými partnery. Letecké odměny mohou být na vybraných code-sharových letech Air France nebo KLM omezeny. Letenky u Leteckých partnerů je nutné objednat nejméně 2 týdny před odletem. O Neletecké odměny je nutné požádat nejméně 2 týdny před datem jejich použití. Míle jsou odepsány při vystavení Odměny (Bonusové letenky nebo Bonusového upgrade) nebo kupónu (na neleteckou Odměnu). Není dovoleno zařazovat Členy na stand-by čekací listiny.
3.4 Všechny letové segmenty, které jsou součástí jedné Odměny, je nutné rezervovat zároveň.
3.5 Pro cestu s dítětem mladším dvou (2) let musí dospělá osoba cestující na Bonusovou letenku provést rezervaci pro infanta u letecké společnosti, u které se vystavuje Bonusová letenka v souladu s platnými tarifními sazbami dané letecké společnosti. Tuto rezervaci není možné provést prostřednictvím Centra služeb zákazníkům.
3.6 Oprávněná osoba, která má nárok na slevu v cestovní kategorii (dítě, student, senior, apod.), nemá nárok na snížení počtu mil potřebných ke získání Bonusové letenky.
3.7 Bonusové letenky a Bonusové upgrady jsou nepřevoditelné a nelze je použít u jiné letecké společnosti, než u té, jejíž kód je uveden na letence, pokud příslušná letecká společnost podle svého uvážení neuvede něco jiného.
3.8 Za ztracené, odcizené nebo propadlé Odměny se neposkytuje peněžitá ani jiná náhrada a jejich platnost se neprodlužuje.
3.9 Člen může požádat o Bonusový upgrade na lety, u nichž je k dispozici, a to u letecké společnosti, která tuto Odměnu v souladu se Sdělením FB nabízí a za podmínky, že má Člen potvrzenou (tedy nikoliv na čekací listině) a vystavenou letenku za plnou cenu. Člen může Bonusové míle čerpat pouze na jeden Bonusový upgrade na každý let. Není tedy možné použít dvojitý Bonusový upgrade z Ekonomické třídy do První třídy. Bonusový upgrade se vystavuje výlučně na jméno Člena nebo osoby, která s ním cestuje stejným letem.
3.10 Člen nebo osoba s nárokem na Odměnu je povinna zaplatit všechny platné daně, poplatky, cla a další příplatky související s vystavením nebo použitím Odměny (mimo jiné clo, inspekční, bezpečností, zemědělské, palivové a odletové poplatky) a opatřit si nezbytné cestovní doklady pro využití Letecké odměny, včetně víz, očkování a pojištění. Dále je Člen nebo oprávněná osoba povinna dodržovat zákonné nebo jiné předpisy jednotlivých zemí a zjistit si celní formality platné v zemi destinace.
3.11 O Odměnu může žádat pouze Člen. Člen může objednat Odměnu buď pro sebe nebo pro jinou osobu, kterou uvede v objednávce Odměny, a to za Podmínek programu. V případě, že Člen není způsobilý k právním úkonům (ať zletilý, nebo nezletilý), musí žádost o Odměnu podepsat právní zástupce nebo opatrovník Člena.
3.12 Má-li člen stížnost k použití kterékoliv Odměny, obrátí se na Centrum služeb zákazníkům písemně do 21 dnů od využití Odměny.
3.13 V závislosti na druhu Odměny se Letecké odměny zasílají na e-mailovou adresu uvedenou Členem nebo vyzvedávají ve vybrané letištní nebo městské pobočce, která je oprávněna vystavovat Bonusové letenky. Jakmile je žádost o Odměnu zpracována, odečtou se potřebné Míle z účtu Člena v souladu s tabulkou platnou v příslušný den, přičemž nejdříve se čerpají nejstarší míle. Interní problémy mohou vést ke zpoždění odečtu mil z účtu. Pokud letenky vystavuje pobočka nebo agentura Air France nebo KLM, jsou Členové povinni prokázat se svou Kartou. Pokud osoba, která letenku vyzvedává, není uvedeným Členem, musí při vyzvednutí letenky kromě Karty Člena (nebo její kopie) předložit také doklad totožnosti Člena a plnou moc k vyzvednutí letenky podepsanou vlastní rukou Člena. Tento postup může Společnost kdykoliv upravit nebo pozastavit. Neletecké odměny se vystavují a zasílají na doručovací adresu Člena. Společnost nemůže být činěna odpovědnou za prodlevy nebo ztrátu, kterou způsobil poštovní přepravce nebo která vznikla během celních procesů.
3.14 Bonusové letenky se vystavují na (i) jednosměrné lety, (ii) zpáteční lety nebo jako (iii) „open-jaw“ zpáteční lety s Air France, KLM anebo Leteckými partnery, a to co nejpřímější cestou v obou směrech a v souladu se systémy a podmínkami uvedenými ve Sdělení FB. Za podmínek uvedených ve Sdělení FB může cestující udělat v cestě přestávku (stopover). „Open-jaw“ zpáteční letenka je letenka na cestu, kde je výchozí bod a destinace návratu jiná, avšak ve stejné bonusové zóně, anebo kde se výchozí stanice zpátečního letu liší od příletové stanice při odletu, avšak jsou ve stejné bonusové zóně. Bonusové letenky je také možné vystavit na „cestu kolem světa“, a to s Air France, KLM a s některými partnery definovanými ve Sdělení FB. Tato cesta musí probíhat v zásadě ve stejné cestovní třídě po celou cestu a musí obsahovat bod v půli cesty, což je bod, v němž končí cesta tam a začíná cesta zpět, pokud se ve Sdělení FB nestanoví jinak. Počet možných přestávek na cestě (stopover) na takové „cestě kolem světa“ se stanoví v době provedení rezervace. Všechny Bonusové letenky podléhají změnám v právech leteckého provozu a rozhodnutím výše uvedených leteckých společností uzavřít některé letové segmenty, které společnost činí podle svého přiměřeného uvážení.
3.15 Odměnou ve formě povolené nadváhy zavazadel je povolená nadváha zavazadel ve výši 5 kg nad váhu povolenou pro danou třídu, v níž byla zakoupena letenka, anebo nad váhu povolenou podle statusu Člena v Programu. Povolená nadváha je možná pouze u některých letů Air France, KLM a vybraných partnerů, s výjimkou tras, kde platí „koncept počtu zavazadel“. Odměnu formou povolené nadváhy zavazadel může využít pouze Člen nebo rodinný příslušník Člena, což je výlučně manžel nebo manželka Člena, jeho druh či družka či registrovaný partner nebo partnerka, anebo dítě, a to na základě předložení dokladu o rodinném vztahu (oddací list, čestné prohlášení o manželském svazu nebo záznam civilního rodinného stavu), pokud se svou letenkou předloží osvědčení o Odměně. U Bonusových letenek není možné využít Odměnu ve formě povolené nadváhy zavazadel. Jako povolená nadváha se přijímají zavazadla s maximální hmotností třicet kg na let a Člena nebo oprávněnou osobu – rodinného příslušníka člena. Odměnu ve formě povolené nadváhy zavazadel není možné použít u nadměrných zavazadel nebo pro přepravu zvířat.
3.16 Bonusové letenky není možné využít k přepravě zdravotních lehátek, dětských sedaček, pro doprovod dítěte hosteskou nebo ke získání dalšího sedadla.
3.17 Letecké odměny nelze kumulovat při jednom letu pro jednoho Člena nebo oprávněnou osobu.
3.18 Neletecké odměny: kterýkoliv člen, který má požadovaný počet platných Mil, může získat Odměnu pro sebe nebo jinou osobu, kterou uvede, a to za podmínek a omezení, která byla Členu sdělena. Člen však nemá nárok na Odměnu ve formě neletecké služby zcela zdarma, pokud již nezískal Míle u Partnera, který danou Odměnu poskytuje. Osoba oprávněná získat Odměnu musí splňovat právní požadavky na využití uvedených služeb (např. věk, řidičský průkaz) a musí dodržovat podmínky stanovené daným Partnerem, zejména v souvislosti se zálohami na rezervaci u Partnerů.
4. Různé
4.1 Tyto Všeobecné podmínky nahrazují veškeré předchozí dokumenty obsahující tyto podmínky a ujednání.
zpět na začátek stránky