Právní informace Všeobecné přepravní podmínky

Definice

V rámci těchto podmínek a není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, bude význam následujících výrazů použitých v těchto podmínkách tento:

„Skutečný dopravce“
znamená dopravce, který skutečně realizuje let.
„Administrativní poplatky“
znamená poplatky, které byly případně naúčtovány Cestujícímu Dopravcem a/nebo jeho Autorizovaným prodejcem, především jako protiplnění za modifikaci („Poplatky za modifikaci“), opětovné vydání („Poplatky za opětovné vydání“) nebo refundaci („Poplatky za refundaci“) Letenky.
Cestující bude informován Dopravcem o částce příslušných Administrativních poplatků před dokončením své Rezervace.

Částka zmíněných Poplatků je k dispozici u Dopravce nebo jeho Autorizovaného prodejce.

„Dohodnuté místo přerušení cesty“ (nebo „Mezipřistání“)
označuje zastávku, kterou si Cestující na své cestě naplánuje v místě mezipřistání, které se nachází mezi místem odletu a místem příletu tak, jak je uvedeno na Letence nebo v Letových řádech.
„Letecká přeprava“ (nebo „Letecká doprava“)
označuje přepravu Cestujícího a jeho Zavazadel letadlem v souladu s příslušnou Úmluvou.
„Air France“
znamená společnost „Air France“, francouzskou akciovou společnost s kapitálem ve výši 126 748 775 EUR, se sídlem na adrese 45 rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedex, zapsanou v obchodním rejstříku v Bobigny pod číslem 420 495 178.

„Webové stránky Air France“
znamená webové stránky „www.airfrance.com“

„Kód označení dopravce“
představuje kód vystavený organizací IATA, kterým je označen každý dopravce, jenž je členem této asociace, a který se skládá ze dvou nebo více abecedních, číselných nebo kombinovaných znaků a je uveden na Letence spolu s číslem letu.

„Letecká doprava“ (viz „Letecká přeprava“)

„Autorizovaný prodejce“
označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která je Dopravcem pověřena k tomu, aby jej zastupovala při prodeji letenek na jím poskytované služby nebo na služby poskytované jiným Dopravcem, pokud je dotyčný prodejce k tomuto oprávněn.

„Zavazadla“
označují movité věci a další osobní věci, které Cestující berou s sebou na svou cestu. Není-li stanoveno jinak, zahrnuje tento výraz jak Odbavená zavazadla, tak Neodbavená zavazadla.

„Útržek zavazadlové přívěsky“
označuje část Identifikačního formuláře zavazadla vystaveného Dopravcem pro Cestujícího, který se vztahuje k Odbavenému zavazadlu.

„Identifikační formulář zavazadla“
označuje pásku, kterou Dopravce vystaví výlučně za účelem identifikace Odbaveného zavazadla a která se skládá z části, která je přichycena k Zavazadlu („Zavazadlová přívěska“), a druhé části, která je vydána Cestujícímu za účelem identifikace uvedeného Zavazadla („Útržek zavazadlové přívěsky“).

„Zavazadlová přívěska“
znamená část Identifikačního formuláře zavazadla přichycenou k Odbavenému zavazadlu.

„Oprávněná osoba“ (viz „Osoba mající nárok na náhradu“)

„Palubní zavazadlo“ (viz „Neodbavené zavazadlo“)

„Dopravce“
označuje společnost AIR FRANCE nebo jakéhokoliv jiného dopravce, jehož Kód označení bude uveden na Letence nebo Přípojkové letence.

„Charterová smlouva“
označuje úkon, kdy Dopravce, který uzavřel Přepravní smlouvu s Cestujícím („Smluvní dopravce“), postupuje odpovědnost za úplné nebo částečné provedení Letecké přepravy jinému Dopravci („Skutečný dopravce“). Také označuje úkon, podle kterého kterákoliv jiná strana, která uzavřela smlouvu s Cestujícím (například tour operátor), pověří Dopravce, aby zajistil úplně nebo zčásti Leteckou přepravu.

„Odbavené zavazadlo“
označuje Zavazadlo, s jehož převzetím do péče Dopravce souhlasil a pro které byl vystaven Identifikační formulář zavazadla.

„Ukončení odbavení (viz „Mezní doba pro odbavení“)

„Mezní doba pro odbavení“ nebo „CID“ nebo „Ukončení odbavení“
označuje časový limit, v němž Cestující musí vyřídit své formality, a to především Odbavení včetně případného odbavení Zavazadel, a v němž musí mít u sebe palubní kartu nebo vstupenku.

„Sdílení kódu“ (viz „Let se sdíleným kódem“)

„Let se sdíleným kódem“ nebo „Sdílení kódu“
označuje let provozovaný Leteckým dopravcem, kterým může být buď Dopravce, se kterým Cestující uzavřel Přepravní smlouvu („Smluvní dopravce“), nebo jiný Dopravce (Dopravce zajišťující let nebo „Skutečný dopravce“), ke kterému Smluvní dopravce připojil svůj Kód označení.

„Letecký dopravce v Evropském společenství“
označuje Leteckého dopravce, který je držitelem platné provozní licence vystavené Členským státem Evropské unie v souladu s ustanoveními Nařízení Rady (EHS) číslo 2407/92 ze dne 23. července 1992.

„Přípojková letenka“
označuje Letenku, jejíž vystavení je nutné z důvodu velkého počtu kupónů k primární Letence, které společně zakládají jednotnou Přepravní smlouvu.

„Pohotovostní plán pro případy dlouhých zpoždění na rozjezdové dráze“
znamená pohotovostní plán přijatý Dopravcem v případě podstatného zpoždění letadla na rozjezdové dráze letiště, které se nachází ve Spojených státech tak, jak je popsáno US Department of Transport (DOT), tedy ministerstvem dopravy USA.

„Přepravní smlouva“
označuje prohlášení a ustanovení uvedená na Letence, která jsou jako taková označena, a jejichž součástí jsou tyto Všeobecné přepravní podmínky i upozornění pro Cestující.

„Smluvní dopravce“
znamená dopravce, s nímž Cestující uzavřel Přepravní smlouvu a jehož Kód označení je uveden na Letence.

„Úmluva“
podle kontextu označuje následující:
(a) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsanou ve Varšavě dne 12. října 1929.
(b) Haagský protokol ze dne 28. září 1955, kterým se novelizovala Varšavská úmluva.
(c) Doplňující úmluvu uzavřenou ve městě Guadalajara dne 18. září 1961.
(d) Montrealské protokoly 1, 2 a 4 (1975), které novelizovaly Varšavskou úmluvu.
(e) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsanou v Montrealu dne 28. května 1999.

„Kupón“
označuje papírový Letový kupón nebo Elektronický kupón. Na každém z nich je vždy uvedeno jméno Cestujícího, který má uskutečnit let uvedený na Kupónu.

„Škoda“
zahrnuje škodu, ke které dojde v případě úmrtí nebo tělesného zranění, jež může Cestující utrpět, nebo která vznikne v důsledku zpoždění, částečné nebo úplné ztráty či jiné újmy způsobené Leteckou přepravou dle níže uvedené definice, nebo která s nimi přímo souvisí.

„Dny“
označují kalendářní dny zahrnující sedm dní v týdnu, přičemž se rozumí, že v případě, kdy je vydáno oznámení, nezapočítává se den vydání, a že se při určení platnosti Letenky nezapočítává datum vystavení Letenky nebo datum odletu.

„Elektronický kupón“
označuje elektronický Letový kupón nebo kterýkoliv jiný dokument se stejnou hodnotou, který je v digitálním formátu uložen v počítačovém rezervačním systému Dopravce.

„Elektronická letenka“
označuje Letenku, kterou Dopravce uložil, nebo byla na jeho žádost uložena do počítačového rezervačního systému, a o jejíž existenci svědčí i Cestovní memo (také označované jako „Itinerář a stvrzenka“), elektronický Letový kupón nebo jakýkoliv jiný dokument stejné hodnoty, který byl vydán Dopravcem nebo Autorizovaným prodejcem.

„Ceny“
představují cenu za cestu rezervovanou Cestujícím v dané rezervační třídě pro dané trasy, lety a případně i termíny.

„Letový kupón“
označuje tu část Letenky, která je označena jako „valid for carriage“ („platná pro využití přepravních služeb“), nebo v případě Elektronické letenky Elektronický kupón, který označuje přesná místa, mezi kterými musí být Cestující přepraven.

„Let realizovaný železniční/námořní/silniční dopravou“
označuje „kombinovanou přepravu“, kdy se zároveň prodává Letecká přeprava i ostatní druhy dopravy, na jejíž poskytování se mohou uplatnit různé systémy odpovědnosti.

„Vyšší moc“
označuje okolnosti, jež jsou mimo kontrolu strany, která na ně odkazuje a která je může doložit, a které jsou neobvyklé, není možné je předvídat a jejichž důsledkům se jim nebylo možné i přes vynaložené úsilí a snahu vyhnout.

„Zdarma přepravovaná zavazadla“
znamená maximální množství Zavazadel určené Dopravcem (podle počtu a/nebo váhy a/nebo rozměrů), s nímž může cestovat každý Cestující.

„Všeobecné přepravní podmínky“
znamená tyto všeobecné přepravní podmínky.

„Hrubé ceny“ nebo „Ceny včetně daně“
znamená Čistou cenu plus Daně.

„IATA“ nebo „Mezinárodní Asociace leteckých přepravců“
označuje organizaci International Air Transport Association založenou v dubnu 1945 v Montrealu, jejímž účelem je podporovat rozvoj bezpečné, pravidelné a ekonomické letecké přepravy, podporovat letecké služby a zabývat se zkoumáním souvisejících problémů.

„Vnitrostátní let“ nebo „Domácí let“
označuje jakýkoliv let, kdy je město odletu i příletu v témže Státu v rámci teritoriální kontinuity.

„Mezinárodní dohody (IIA a MIA) organizace International Air Transport Association (IATA)“
označují dohody uzavřené mezi dopravci upravující odpovědnost leteckých dopravců podepsané dne 31. října 1995 v Kuala Lumpuru (IIA) a dne 3. dubna 1996 v Montrealu (MIA), kterými se musí řídit dopravci, kteří jsou členy organizace IATA (viz „IATA“) od 1. dubna 1997, a které jsou zahrnuty do právního rámce mezinárodních zdrojů práva týkajících se odpovědnosti dopravců, jejichž seznam je uveden v bodech (a) až (d) u zde vymezeného hesla „Úmluva“.

„Mezinárodní let“
podle definice uvedené v Úmluvě označuje jakýkoliv let, u kterého se místo odletu a příletu a případně i místo mezipřistání nacházejí na území nejméně dvou Států, které jsou členy Úmluvy, a to bez ohledu na mezipřistání nebo přestup na jiné letadlo, nebo let v rámci jednoho Státu, pokud je mezipřistání plánováno v jiném Státě, a to bez ohledu na to, zda je tento jiný Stát členem Úmluvy nebo ne.

„Poplatky za vystavení“ (nebo „Poplatky za letenku“)
znamená poplatky případně účtované Cestujícímu Dopravcem nebo jeho Autorizovaným prodejcem jako protiplnění za vystavení Letenky.
Výše těchto poplatků je určena výstavcem Letenky (Dopravcem nebo případně Autorizovaným prodejcem).

„Itinerář a stvrzenka“ (viz „Cestovní memo“)

„Poplatky za modifikaci“ (viz „Administrativní poplatky“)

„Čistá cena“ nebo „Cena vyjma Daně“
znamená Cenu účtovanou Cestujícímu vyjma Daní a Poplatků za vystavení.

„Cestující“
označuje jakoukoliv osobu/osoby, která/é drží Letenku, s výjimkou členů posádky, a které jsou nebo budou letecky přepravovány.

„Kupón pro Cestujícího“ nebo „Stvrzenka pro Cestujícího“
označuje tu část Letenky, která je vystavena Dopravcem nebo jeho jménem, která je jako taková označena a kterou si Cestující musí ponechat.

„Stvrzeenka pro Cestujícího“ (viz „Kupón pro Cestujícího“)

„Cestující s omezenou pohyblivostí“
označuje jakoukoliv osobu, jejíž pohyblivost je při přepravě snížena z důvodu fyzického hendikepu (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného rázu), zhoršených duševních schopností, věku nebo jakékoliv jiné příčiny postižení a jejíž stav vyžaduje zvláštní pozornost a přizpůsobení služeb poskytovaných všem Cestujícím dle jejích potřeb.

„Osoba mající nárok na náhradu“
označuje Cestujícího nebo jakoukoliv osobu, která může v souladu s platným právem vznést nárok na odškodnění jménem uvedeného Cestujícího.

„Domácí mazlíčci“
znamená zvíře v kabině nebo v nákladovém prostoru, které cestuje s Cestujícím, který je buď vlastníkem, nebo jednotlivcem přebírajícím odpovědnost místo vlastníka během cesty.

„Poplatky za refundaci“ (viz „Administrativní poplatky“)

„Poplatky za opětovné vystavení“ (viz „Administrativní poplatky“)

„Rezervace“
označuje jakoukoliv žádost o přepravu podanou Cestujícím a zaznamenanou Leteckým dopravcem nebo jeho Autorizovaným prodejcem.

„Letové řády“ nebo „Ukazatele odletových řádů“
označují výpis časů odletu a příletu letadla tak, jak je uvedeno v plánu letových řádů zveřejněném Dopravcem nebo s jeho pověřením, nebo veřejnosti zpřístupněný prostřednictvím elektronických prostředků.

„Ukazatele odletových řádů“ (viz „Letové řády“)

„Zvláštní prohlášení o hodnotě“
označuje prohlášení, které Cestující učiní při předávání Zavazadla k odbavení a v němž je uvedena hodnota převyšující hodnotu stanovenou v Úmluvě jako nejvyšší hodnota limitu odpovědnostního ručení, jako protiplnění za úhradu zvláštního poplatku.

„Jednotky zvláštního čerpání – Special Drawing Right (SDR)“
označuje jednotnou měnu v rámci Mezinárodního měnového fondu (MMF), jejíž hodnotu MMF pravidelně stanovuje na základě průměrných vyvěšovaných cen několika referenčních měn.

„Mezipřistání“
označuje místa – s výjimkou místa odletu a příletu – uvedená na Letence nebo zmíněná v Letových řádech jako místa mezipřistání naplánovaná v itineráři Cestujícího.

„Přívěska“ (viz „Zavazadlová přívěska“)

„Daně“
označuje poplatky, daně a sazby uložené vládami, leteckým operátorem nebo jakýmkoliv jiným úřadem tak, jak je určeno ve článku 4 níže.

„Letenka“
označuje platný dokument, který zakládá právo na Přepravu a který má formu „individuálního nebo skupinového cestovního poukazu“ nebo ekvivalentní bezpapírovou formu, je vystaven Leteckým dopravcem nebo jeho Autorizovaným prodejcem a může být doplněn Identifikačním formulářem zavazadla u Odbaveného zavazadla. Letenka je dokladem o Přepravní smlouvě a zahrnuje tedy i tyto Všeobecné přepravní podmínky. Zahrnuje upozornění pro cestující tak, jak je uvedeno v Úmluvě.

„Cestovní memo“ nebo „Itinerář a stvrzenka“
označuje jeden nebo více dokumentů, které Dopravce vystavuje Cestujícímu, který potvrzuje vystavení Elektronické letenky, na němž/nichž je uvedeno jeho jméno, informace o letu a upozornění pro Cestující.

„Neodbavené zavazadlo“ či „Palubní zavazadlo“
označuje veškerá Zavazadla mimo Odbavených zavazadel. Takové zavazadlo zůstává v péči Cestujícího.

Článek II – Rozsah působnosti

2.1.Všeobecná ustanovení

(a) Podmínky Přepravní smlouvy jsou podmínkami, na které odkazuje Letenka vystavená Cestujícímu.
V souladu s ustanoveními článku 2.2 níže se tyto Všeobecné přepravní podmínky vztahují na všechny lety nebo části letů, u kterých se na Letence nebo odpovídajícím Kupónu objevuje číslo letu společnosti Air France (Kód označení AF).

(b)Tyto Všeobecné přepravní podmínky se vztahují i na přepravu poskytovanou zdarma či za sníženou cenu, není-li v Přepravní smlouvě či jiném smluvním dokumentu, který zakládá vztah mezi společností Air France a Cestujícím, uvedeno jinak.

(c)Veškerá přeprava podléhá Všeobecným přepravním podmínkám a cenovým předpisům Dopravce platným v době Rezervace Cestujícího.

(d) Tyto Všeobecné přepravní podmínky byly vypracovány v souladu s Montrealskou úmluvou ze dne 28. května 1999 a platným evropským právem.

(e) Tyto Všeobecné přepravní podmínky jsou k dispozici u Air France nebo u jejích Autorizovaných prodejců a jsou dostupné na Webových stránkách Air France.

2.2 Chartery a Sdílení kódu

(a) Některé lety poskytované Dopravcem mohou být předmětem Charterové dohody nebo Dohody o sdílení kódu.

(b) Pokud je přeprava zajišťována na základě Charterové dohody nebo Dohody o sdílení kódu, uplatní se tyto Všeobecné přepravní podmínky zvláště v případech, kdy jsou výhodnější než podmínky Skutečného dopravce.

(c) Cestující bude informován o identitě Skutečného dopravce nebo Dopravců v době uzavření Přepravní smlouvy.

Po uzavření Přepravní smlouvy může danou Leteckou přepravu provozovat jiný dopravce než ten, který je uveden na Letence. Dopravce informuje Cestujícího o identitě dopravce, jakmile bude známa. V každém případě bude Cestující nejpozději během odbavení, nebo, v případě spojení bez předchozího odbavení, před nástupem na palubu letadla informován v souladu s příslušnými předpisy.

2.3 Pohotovostní plán pro případy dlouhých zpoždění platný v USA je plánem Dopravce skutečně provozujícího let (Skutečného dopravce).

2.4. Přednostní použití zákona

Tyto Všeobecné přepravní podmínky se uplatní v rozsahu, ve kterém neodporují platným zákonům nebo pravidlům upravujícím veřejný pořádek, přičemž v takovém případě bude mít přednostní platnost uvedené právo nebo daná pravidla. Zneplatnění jednoho nebo více ustanovení těchto Všeobecných přepravních podmínek žádným způsobem neovlivní platnost dalších ustanovení kromě případů, kdy by Přepravní smlouva nemohla dále platit bez ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, a které je rozhodující a podstatné pro existenci výše zmíněné Smlouvy.

Článek III - Letenky

3.1 Všeobecná ustanovení

(a) Až do okamžiku, kdy je prokázán opak, je Letenka dokladem o tom, že byla mezi Dopravcem a Cestujícím, jehož jméno je na Letence uvedeno, uzavřena Přepravní smlouva a dokladem obsahu této smlouvy.

(b) Přepravní služby se poskytují pouze jednomu či více Cestujícím, jejichž jména jsou uvedena na Letence. Dopravce si vyhrazuje právo na kontrolu dokladů totožnosti těchto Cestujících. Cestující tedy musejí být schopni předložit Dopravci doklad totožnosti, stejně jako doklad totožnosti osob, za něž zodpovídají, a to kdykoliv během cesty.

(c) Letenka je v souladu s příslušnými platnými zákony nepřenosná, zejména to platí v případě zájezdů se soubornými službami. Pokud Letenku před cestou nebo při žádosti o kompenzaci předloží jiná osoba než ta, která má cestovat, Dopravce nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud, bude-li jednat v dobré víře, osobu, která tuto Letenku předloží, přepraví nebo jí poskytne refundaci.

(d) Za některé Letenky, které se prodávají za zvláštní cenu, není možné poskytnout úplnou nebo žádnou modifikaci ani refundaci. Odpovědností Cestujícího je, aby se při Rezervaci seznámil s podmínkami, které se vztahují na použití Letenky, a pokud je to nutné, aby se patřičně pojistil proti okolnostem, které by jej mohly donutit k tomu, aby svou cestu zrušil.

(e) Vzhledem k tomu, že Letenka podléhá určitým povinným formálně stanoveným podmínkám, zůstává po celou dobu vlastnictvím Dopravce, který ji vystavil.
(f) S výjimkou použití Elektronických letenek mohou být Cestující přepraveni pouze, pokud jsou schopni prokázat se platnou Letenkou, jejíž součástí je Kupón odpovídající danému letu i všechny další nepoužité Kupóny a stejně tak Kupón pro Cestujícího. Letenka navíc nebude pro cestu platná, pokud byla poškozena nebo upravována jinou osobou než Dopravcem nebo jím Autorizovanými prodejci. U Elektronických letenek musí Cestující předložit doklad totožnosti a budou letecky přepraveni pouze tehdy, byla-li platná Elektronická letenka vystavena na jejich jméno.

(g) V případě ztráty nebo poškození celé nebo části Letenky, nebo pokud není předložena letenka, která obsahuje Kupón pro cestujícího a všechny nepoužité Letové kupóny, Dopravce na žádost cestujícího celou Letenku nebo její část vymění. Výměna proběhne formou vystavení nové Letenky, za předpokladu, že ve chvíli, kdy je taková žádost vznesena, má Dopravce doklad o tom, že pro uvedený let/uvedené lety byla vystavena platná Letenka. Dopravce, který Letenku vystavuje, může Cestujícímu naúčtovat přiměřené Administrativní poplatky za opětovné vystavení Letenky pro Cestujícího, pokud ovšem k její ztrátě nebo jejímu poškození nedošlo pochybením Dopravce nebo jeho Autorizovaného prodejce.

Pokud není Cestujícím předložen výše zmíněný doklad, má Dopravce opětně vystavující Letenku právo požadovat na Cestujícím, aby uhradil Hrubou cenu za náhradní Letenku. Tato platba bude refundována, až bude mít Dopravce doklad o tom, že ztracená či poškozená Letenka nebyla použita během doby platnosti, nebo pokud během téže doby Cestující nalezne originál Letenky a předloží ji Dopravci.

(h) Cestující je zodpovědný za přijetí všech opatření, aby předešel ztrátě nebo odcizení Letenky.

(i) Pokud Cestující požívá výhodu snížené Ceny letenky nebo je Cena letenky stanovena podle zvláštních podmínek, musí být Cestující kdykoliv během cesty schopen předložit odpovídající podklady zdůvodňující udělení zvláštní Ceny pracovníkům či prodejcům Dopravce a prokázat jejich platnost. Pokud se tak nestane, bude provedena spravedlivá úprava ceny, která se bude rovnat rozdílu mezi původně zaplacenou Hrubou cenou a Hrubou cenou, kterou Cestující měl zaplatit, nebo nebude Cestujícímu umožněno nastoupit na palubu letadla.

3.2 Období platnosti

a) S výjimkou případů, kdy je na Letence nebo v těchto Všeobecných přepravních podmínkách uvedeno jinak, a s výjimkou Ceny letenky, která má vliv na dobu platnosti Letenky v souladu s údaji sdělenými přímo Cestujícímu nebo uvedenými přímo na Letence, jsou Letenky platné a je možné je pro přepravu použít:
• po dobu jednoho roku od data jejich vystavení, nebo,
• po dobu jednoho roku od data použití prvního Kupónu, pokud je tento Kupón použit do roka od jejího vystavení.

(b) Není-li Cestující držící platnou Letenku schopen cestu podniknout v období platnosti Letenky z důvodu, že když žádal o Rezervaci místa v letu, nebyl Dopravce schopen Cestujícím požadovanou Rezervaci potvrdit:
• bude platnost Letenky prodloužena,
• nebo je možné za tuto Letenku v souladu s podmínkami Článku 14 níže vrátit Hrubou cenu i v případě, že je Letenka nevratná,
• nebo Cestující akceptuje příslušné snížení ceny.

(c) Pokud není Cestující po zahájení své cesty schopen v cestě v době platnosti Letenky pokračovat ze zdravotních důvodů, může Dopravce dobu platnosti Letenky prodloužit na základě předložení odpovídající lékařské zprávy až do data, kdy bude Cestující opět schopen cestovat, nebo do data prvního dostupného letu, a to po předložení odpovídající lékařské zprávy uvádějící zdravotní důvody, které zabránily Cestujícímu v tom, aby pokračoval ve své cestě a za předpokladu, že mu tyto zdravotní důvody nebyly známy v době, kdy byla provedena Rezervace. Takové prodloužení započne pouze v místě, kde byla cesta přerušena, a přeprava se uskuteční ve třídě odpovídající uhrazené ceně. Pokud je na nepoužitých Letových kupónech uvedeno jedno nebo více dohodnutých míst přerušení cesty, může být platnost Letenky prodloužena maximálně o tři měsíce od data uvedeného na předložené lékařské zprávě. Air France může stejným způsobem na vyžádání prodloužit platnost Letenek přímých příbuzných, kteří Cestujícího doprovázejí, pod podmínkou předložení výše určených dokladů.

(d) Pokud Cestující během cesty zemře, je možné Letenky osob, které zesnulého Cestujícího doprovázejí, upravit buď tím, že dojde k prominutí minimálních požadavků na délku pobytu, nebo prodloužením platnosti uvedených Letenek. Stejným způsobem může být upravena platnost Letenek v případě smrti přímého rodinného příslušníka Cestujícího, který již zahájil svou cestu, a to jak jeho Letenky, tak Letenek s ním cestujících přímých rodinných příslušníků. Jakékoliv úpravy výše uvedené mohou být prováděny pouze po přijetí platného úmrtního listu. Výše zmíněné prodloužení platnosti smí započít pouze v momentě, kdy byla cesta přerušena, a bude platné pro přepravu ve třídě, v níž byla zaplacena Hrubá cena. Žádné prodloužení nesmí překročit čtyřicet pět (45) dní od data úmrtí.

3.3 Zásah Vyšší moci, na nějž se odvolává Cestující

Pokud Cestující vlastní Letenku dle odstavce 3.1 (d) výše, kterou nepoužil nebo kterou použil částečně, a pokud nebylo možné, aby vykonal cestu z důvodů Vyšší moci dle definice v Článku 1, poskytne Dopravce Cestujícímu dobropis platný jeden rok na následnou cestu lety Dopravce a s uplatněním příslušných Administrativních poplatků v hodnotě hrubé ceny této Letenky, pokud je nevratná a/nebo není možná její modifikace, za předpokladu, že Cestující bude Dopravce informovat co nejdříve před datem letu a předloží mu doklad o výskytu takové události Vyšší moci.

3.4 Pořadí použití Kupónů

(a) Hrubá cena stanovená na základě podrobností, dat letů a tras uvedených na Letence odpovídá určitému místu odletu a příletu, a to i přes případné Mezipřistání naplánované při nákupu Letenky, a tvoří nedílnou součást Přepravní smlouvy. Cena použitá ke dni vystavení Letenky platí pouze pro plně využitou Letenku a ve správném pořadí Letových kupónů, na konkrétní cestu v konkrétní termíny.


(b) Jakékoliv její využití Cestujícím, které neodpovídá účelu (například pokud nepoužije první Kupón nebo pokud Kupóny nejsou použity v pořadí, v němž byly vydány) a které bylo zjištěno v den provedení cesty, povede k zaplacení fixního poplatku na letišti: 125 EUR u krátkých letů (metropolitní Francie a Korsika), 250 EUR u středních letů ve třídě Economy, 500 EUR u středního letu ve třídě Business, 500 EUR za dlouhý let ve třídě Economy nebo Premium Economy, 1500 EUR u dlouhého letu v Business třídě a 3000 EUR u dlouhého letu ve třídě La Première (nebo v ekvivalentní částce v místní měně).

3.5 Změny, které si Cestující přeje udělat, podléhají cenovým podmínkám přiloženým k Letence a zaplacení příslušných Administrativních poplatků.

3.6 Identifikace Dopravce

Dopravce může být na Letence označen zkratkou, k tomuto označení může použít svůj Kód označení dopravce (dle definice v Článku I).

Za adresu Dopravce se považuje adresa jeho sídla nebo hlavního místa podnikání.

Článek IV – Cena letenek, daně, poplatky a taxy

4.1. Ceny

Není-li uvedeno jinak, Ceny Letenek se vztahují výlučně na přepravu z letiště v místě odletu na letiště v místě příletu. Cena letenky nezahrnuje pozemní přepravu mezi letišti a mezi letišti a městskými terminály. Cena Letenky bude vypočítána v souladu s Cenami letenek platnými v den Rezervace Letenky na cestu naplánovanou na dny a pro cestovní trasu uvedenou přímo na Letence. Jakákoliv změna cestovní trasy nebo data cesty může vést ke změně příslušné Ceny.

Platné Ceny letenek jsou ty, které jsou zveřejněny nebo vypočítány Dopravcem v souladu s cenovými předpisy platnými k datu Rezervace Letenky, a to pro let/y uvedený/uvedené na Letence, a to z místa odletu do místa příletu, pro danou cestovní třídu.


Při provádění Rezervace bude Cestující informován o Hrubé ceně za Letenku a Poplatcích za vystavení, stejně jako o celkové ceně za Letenku (sestávající z Hrubé ceny a Poplatků za vystavení).

4.2. Poplatky, daně a taxy

Veškeré poplatky, daně a taxy stanovené státními úřady nebo jinými orgány či provozovatelem letiště hradí Cestující. Cestující budou o těchto poplatcích, daních a taxách, které budou účtovány společně s Čistou cenou a budou na letence uvedeny samostatně, informováni při Rezervaci letenky. Uvedené poplatky, daně a taxy mohou vzniknout nebo být zvýšeny státními úřady nebo jinými orgány či provozovatelem letiště i po datu Rezervace letenky. V takovém případě musí Cestující odpovídající částku uhradit. Naopak, pokud jsou poplatky, daně a taxy sníženy nebo zrušeny, může být Cestujícímu navrácen rozdíl za snížený nebo zrušený poplatek.
Pokud Cestující nebude cestovat letem, na nějž potvrdil Rezervaci, bude mít nárok na navrácení zmíněných daní, letištních poplatků a jiných poplatků, jejichž zaplacení je spojeno se samotným nastoupením Cestujícího na palubu letadla v souladu s platnými předpisy.

4.3. Poplatky za vystavení účtované Dopravcem

Cestujícímu mohou být Dopravcem naúčtovány Poplatky za vystavení jako protiplnění za vystavení Letenky.
Poplatky za vystavení se liší v závislosti na druhu cesty, Ceně a distribučním kanálu Letenek.
Tyto Poplatky za vystavení jsou připočteny k Hrubé ceně.
Případné Poplatky za vystavení účtované Dopravcem jsou nevratné kromě situací, kdy je Letenka zrušena z důvodu pochybení Dopravce.

Cestující bude informován o částce Poplatků za vystavení, které budou naúčtovány Dopravcem ještě před dokončením Rezervace.

Výši částky Poplatků za vystavení účtované společností Air France lze zjistit u Dopravce a na jeho webových stránkách.

4.4 Měna platby

Čisté ceny, Daně, Poplatky za vystavení a Administrativní poplatky jsou splatné v měně země, kde byla Letenka zakoupena, pokud Dopravce nebo jeho Autorizovaný prodejce při nákupu nebo před nákupem Letenky nestanoví jinou měnu (například z důvodu nepřevoditelnosti místní měny). Kromě toho může Dopravce dle vlastního uvážení přijímat i platby v jiných měnách.

zpět na začátek stránky