Právní informace Všeobecné přepravní podmínky

Článek I - Definice

Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, bude význam výrazů použitých v těchto podmínkách následující:


Dohodnuté místo zastávky
označuje zastávku, kterou si cestující na své cestě naplánuje v místě mezipřistání, které se nachází mezi místem odletu a místem příletu tak, jak je uvedeno na letence nebo v letovém řádu.

Letecká doprava (nebo cestování letadlem)
označuje přepravu cestujících a jejich zavazadel v souladu s příslušnou Úmluvou.

Kód označení dopravce
představuje kód vystavený organizací IATA, kterým je označen každý dopravce, jenž je členem této asociace, kód se skládá ze dvou nebo více abecedních, číselných nebo kombinovaných znaků a je uveden na letence.

Autorizovaný prodejce
označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která je dopravcem pověřena k tomu, aby jej zastupovala při prodeji letenek na jím poskytované lety nebo lety poskytované jiným dopravcem, pokud je prodejce i k tomuto oprávněn.

Zavazadla
označují movité věci a další osobní věci, které cestující doprovázejí na jejich cestě. Není-li stanoveno jinak, zahrnuje tento výraz jak odbavená zavazadla, tak zavazadla neodbavená.

Útržek zavazadlové přívěsky
označuje identifikační útržek vystavený dopravcem, který je přiložen k letence a slouží jako doklad o přepravovaném odbaveném zavazadle.

Zavazadlová přívěska
označuje pásku, kterou dopravce vytiskne výlučně za účelem označení odbavovaného zavazadla, tato páska se skládá z části, která je přichycena na zavazadlo („zavazadlová přívěska“), a druhé části, která je předána cestujícímu za účelem identifikace uvedeného zavazadla („útržek zavazadlové přívěsky“).

Oprávněná osoba (viz osoba mající nárok na náhradu)

Dopravce
označuje společnost AIR FRANCE a jakéhokoliv jiného dopravce, jehož kód bude uveden na letence nebo přípojkové letence.

Charterová smlouva
označuje úkon, kdy smlouvu uzavírající dopravce (smluvní dopravce) postupuje odpovědnost za úplnou nebo částečnou přepravu cestujícího na jiného dopravce (skutečný dopravce), také označuje komerční dohodu, podle které kterákoliv jiná strana (například tour operátor), která uzavřela smlouvu s cestujícím, dopravce pověřuje, aby zajistil jeho úplnou nebo částečnou přepravu.

Odbavené zavazadlo
označuje zavazadlo, s jehož převzetím do péče dopravce souhlasil, a pro které byl při odbavení vystaven útržek zavazadlové přívěsky nebo zavazadlová přívěska.

Mezní doba pro dostavení se k odbavení
označuje časový limit, který je uveden pro každý let, do kterého cestující musí projít formalitami při odbavení a musí jim být vystavena palubní vstupenka.

Sdílení kódu (viz Let se sdíleným kódem)

Let se sdíleným kódem neboli „sdílení kódu“
označuje let provozovaný leteckou společností, kterou může být buď dopravce, se kterým cestující uzavřel smlouvu (dopravce uzavírající smlouvu nebo smluvní dopravce), nebo jiný dopravce (dopravce zajišťující let nebo skutečný dopravce), ke kterému dopravce uzavírající smlouvu připojil svůj kód.

Letecký dopravce v Evropském společenství
označuje leteckého dopravce, který je držitelem platné provozní licence vystavené členským státem Evropské unie v souladu s ustanoveními Nařízení Rady (EHC) číslo 2407/92 ze dne 23. července 1992.

Přípojková letenka
označuje letenku vystavenou cestujícímu společně s jinou letenkou, které společně zakládají jednotnou přepravní smlouvu.

Přepravní smlouva
označuje prohlášení a ustanovení připojená k letence nebo k itineráři cesty a stvrzence (cestovní memo), která jsou jako taková označena, a jejichž součástí jsou i tyto Všeobecné přepravní podmínky i upozornění pro cestující.

Úmluva
podle kontextu označuje následující:
(a) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsanou ve Varšavě 12. října 1929.
(b) Haagský protokol ze dne 28. září 1955, kterým se novelizovala Varšavská úmluva.
(c) Doplňující úmluvu uzavřená ve městě Guadalajara dne 18. září 1961.
(d) Montrealské protokoly 1, 2 a 4 (1975), které novelizují Varšavskou úmluvu.
(e) Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsanou v Montrealu dne 28. května 1999.

Kupón
označuje papírový letový kupón nebo elektronický kupón, je na něm vždy uvedeno jméno cestujícího, který uskuteční cestu prostřednictvím letu uvedeného na kupónu.

Škoda
zahrnuje škodu, ke které dojde v případě úmrtí nebo tělesného zranění, jenž může cestující utrpět, nebo která vznikne v důsledku zpoždění, částečné nebo úplné ztráty či jiné újmy způsobené leteckou přepravou dle níže uvedené definice, nebo která s nimi přímo souvisí.

Dny
označují kalendářní dny zahrnující sedm dní v týdnu, rozumí se, že v případě, kdy je vydáno oznámení, nezapočítává se den vydání, aby bylo možné stanovit platnost letenky, nezapočítává se datum vystavení letenky nebo datum odletu.

Elektronický kupón
označuje elektronický letový kupón nebo kterýkoliv jiný dokument se stejnou hodnotou, který je v digitálním formátu uložen v počítačovém rezervačním systému dopravce.

Elektronická letenka
označuje letenku, kterou dopravce uložil, nebo byla na jeho žádost uložena do počítačového rezervačního systému, a o jejíž existenci svědčí i cestovní memo (také označované jako itinerář a stvrzenka), která byla vydána dopravcem nebo jeho jménem, elektronický letový kupón nebo jakýkoliv jiný dokument se stejnou hodnotou.

Cena letenky
představuje cenu za letenku, náklady i související odkaz na Všeobecné přepravní podmínky předložené státním orgánům, které tento úkon vyžadují. Tam, kde to platný zákon vyžaduje, zahrnuje cena za letenku i daň.

Letový kupón
označuje tu část letenky, která je označena jako „valid for carriage“ („platná pro využití přepravních služeb“), u elektronické letenky pak elektronický kupón, který přesně označuje místa, mezi kterými musí být cestující přepraven.

Vyšší moc
označuje okolnosti, jež strana, která na ně odkazuje, nezavinila a které jsou neobvyklé a není možné je předvídat a jejichž důsledkům nebylo možné se i přes vynaložené úsilí a snahu vyhnout.

IATA (International Air Transport Association)
označuje organizaci International Air Transport Association založenou v dubnu 1945 v Montrealu, jejím cílem je podporovat rozvoj bezpečné, pravidelné a ekonomické letecké přepravy, podporovat letecké služby a zabývat se zkoumáním souvisejících problémů.

Vnitrostátní nebo domácí lety
označují jakýkoliv let, kdy je město odletu i příletu v jednom státu, v rámci teritoriální kontinuity.

Mezinárodní dohody (IIA a MIA) organizace International Air Transport Association (IATA)
označují dohody uzavřené mezi dopravci upravující odpovědnost leteckých dopravců podepsané dne 31. října 1995 v Kuala Lumpuru (IIA) a dne 3. dubna 1996 v Montrealu (MIA), dopravci, kteří jsou členy organizace IATA (viz IATA), se jimi musí řídit od 1. dubna 1997, tyto dohody jsou zahrnuty do mezinárodních zdrojů práva týkajících se odpovědnosti dopravců, jejichž seznam je uveden v bodech (a) až (d) u zde definovaného hesla „úmluvy.“

Mezinárodní let
podle definice uvedené v úmluvě označuje jakýkoliv let, u kterého se místo odletu a příletu a případně i místo mezipřistání nacházejí nejméně na území dvou států, které jsou členy úmluvy, a to bez ohledu na přerušení cesty nebo přestup na jiné letadlo, nebo let v rámci jednoho státu, pokud je přerušení cesty plánováno v jiném státě bez ohledu na to, zda je tento jiný stát členem úmluvy nebo ne.

Itinerář a stvrzenka (viz cestovní memo)

Cestující
označují jakoukoliv osobu/osoby s výjimkou členů posádky, které jsou nebo budou letecky přepravovány, a které mají vystavenou letenku.

Kupón pro cestujícího nebo stvrzenka pro cestujícího
označuje tu část letenky, která je vystavena dopravcem nebo jeho jménem, je jako taková označena a cestující si ji musí ponechat.

Cestující s omezenou pohyblivostí
označuje jakoukoliv osobu, jejíž pohyblivost je při přepravě snížena z důvodu fyzického hendikepu (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného rázu), zhoršených duševních schopností, věku nebo jakékoliv jiné příčiny a jejíž stav vyžaduje zvláštní pozornost a přizpůsobení služeb poskytovaných cestujícím jejím potřebám.

Osoba mající nárok na náhradu
označuje cestujícího nebo jakoukoliv osobu, která může v souladu s platným právem vznést nárok na odškodnění jménem uvedeného cestujícího.

Železniční letecká/námořní nebo letecká/silniční/letecká přeprava
označují „kombinovanou dopravu,“ kdy se zároveň prodávají doklady na leteckou přepravu i ostatní druhy dopravy, na jejichž poskytování se mohou uplatnit různé systémy odpovědnosti.

Rezervace
označuje skutečnost, že je cestující vlastníkem letenky, nebo jiného dokladu o tom, že rezervace byla leteckým dopravcem nebo tour operátorem přijata a zaznamenána.

Letové řády nebo ukazatele odletových řádů
označují výpis časů odletu a příletu letadla tak, jak je uveden v letovém řádu zveřejněném dopravcem nebo s jeho pověřením, nebo veřejnosti nabízený prostřednictvím elektronických prostředků.

Předmět nebezpečné povahy
představuje předmět, který podle platného zákona není možné z bezpečnostních důvodů nebo důvodů ochrany přepravovat.

Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla
označuje prohlášení, které cestující učiní při předávání zavazadla k odbavení, je v něm uvedena hodnota převyšující hodnotu stanovenou úmluvou jako nejvyšší hodnota limitu odpovědnostního ručení, v souvislosti s tímto prohlášením cestující hradí zvláštní poplatek.

Jednotky zvláštního čerpání - Special Drawing Right (SDR)
označují jednotnou měnu v rámci Mezinárodního měnového fondu (MMF), jejíž hodnotu MMF pravidelně stanovuje na základě průměrné hodnoty několika referenčních měn.

Přerušení cesty
označuje místa – s výjimkou místa odletu a příletu – uvedená na letence nebo v letových řádech jako místa, ve kterých si cestující ve svém itineráři naplánoval přerušení cesty.

Letenka
označuje platný dokument, který zakládá právo na přepravu a který je vystaven formou „individuálního nebo skupinového cestovního poukazu,“ jenž může být doplněn útržkem zavazadlové přívěsky nebo páskou identifikující odbavené zavazadlo, nebo odpovídajícím „nehmotným“ způsobem včetně elektronické formy, kterou vystavuje nebo autorizuje letecký dopravce nebo jeho autorizovaný prodejce*. Letenka je dokladem o přepravní smlouvě, zahrnuje letové kupóny, kupóny pro cestujícího, upozornění pro cestující a její součástí jsou i tyto Všeobecné přepravní podmínky.

Itinerář cesty
označuje jeden nebo více dokumentů, které dopravce vystavuje cestujícímu, pokud cestující používá elektronickou letenku, na níž je uvedeno jeho jméno, informace o letu a upozornění pro cestující. Cestovní memo může být také označováno jako „itinerář a stvrzenka.“

Neodbavené či „kabinové“ zavazadlo
označuje veškerá zavazadla, která nebyla odbavena. Takové zavazadlo zůstává v péči cestujícího.

<em* Nařízení (ES) č. 261/2004

Článek II – Rozsah působnosti

1. Všeobecná ustanovení

(a) Podmínky přepravní smlouvy jsou podmínkami, na které odkazují letenky vystavené cestujícímu.
V souladu s ustanoveními odstavců 2 a 4 níže se tyto Všeobecné přepravní podmínky vztahují na všechny lety nebo části letů, u kterých se v kolonce „dopravce“ na letence nebo odpovídajícím kupónu objevuje kód společnosti Air France.

(b)Tyto Všeobecné přepravní podmínky se vztahují i na přepravu poskytovanou zdarma či za sníženou cenu, není-li v přepravní smlouvě či jiném smluvním dokumentu, který zakládá vztah mezi společností Air France a cestujícím, uvedeno jinak.

(c)Veškerá přeprava podléhá Všeobecným přepravním podmínkám a cenovým předpisům dopravce platným v době vystavení letenky, nebo pokud není možné uvedené datum určit, pak v první den cesty, na kterou se vztahuje první z letových kupónů.

(d) Tyto Všeobecné přepravní podmínky byly vypracovány v souladu s Montrealskou úmluvou ze dne 28. května 1999 a platným evropským právem.

2. Chartery

Pokud je přeprava zajišťována na základě charterové dohody, uplatní se tyto podmínky pouze v rozsahu, v jakém jsou součástí charterové dohody nebo letenky, jsou do nich zapracovány nebo v nich uvedeny prostřednictvím odkazu.

3. Sdílení kódu

Na některé dopravcem poskytované lety nebo letecké služby se vztahují dohody o sdílení kódu s jinými leteckými dopravci. V takových případech může daný let provozovat jiný dopravce než ten, který je uveden na letence (a u kterého cestující mohli učinit svou rezervaci). V takovém případě bude cestující v době rezervace nebo nejpozději během odbavení informován o tom, který dopravce to bude. I na tento typ přepravy se vztahují tyto podmínky přepravní smlouvy.

4. Dominance zákona

Tyto Všeobecné přepravní podmínky se uplatní v rozsahu, ve kterém neodporují platným zákonům nebo zveřejněným cenám letenek, v takovém případě převládne uvedené právo nebo dané ceny letenek. Zneplatnění jednoho nebo více ustanovení těchto Všeobecných přepravních podmínek žádným způsobem neovlivní platnost dalších ustanovení. .

Článek III - Letenky

1. Všeobecná ustanovení

(a) Až do okamžiku, kdy není prokázán opak, je letenka dokladem o tom, že byla mezi dopravcem a cestujícím, jehož jméno je na letence uvedeno, uzavřena smlouva o přepravě a o obsahu této smlouvy.

(b) Přepravní služby se poskytují pouze cestujícímu, jehož jméno je uvedeno na letence. Dopravce si vyhrazuje právo na kontrolu dokladů totožnosti svých cestujících.

(c) Letenka je v souladu s příslušnými platnými zákony nepřenosná, zejména to platí v případě souborných služeb poskytovaných pro dovolenkové pobyty. Pokud letenku před cestou nebo při žádosti o kompenzaci předloží jiná osoba než ta, která má cestovat, dopravce nepřebírá žádnou odpovědnost pokud, bude-li jednat v dobré víře a osobu, která tuto letenku předloží, přepraví nebo jí poskytne kompenzaci.

(d) Za některé letenky, které se prodávají za sníženou cenu, není možné poskytnout úplnou nebo žádnou kompenzaci. Odpovědností cestujícího je, aby se seznámil s podmínkami, které se vztahují na použití letenky, a pokud je to vhodné, aby podnikl patřičné kroky a pojistil se proti okolnostem, které by jej mohly donutit k tomu, aby svou cestu zrušil.

(e) Pokud cestující vlastní letenku dle odstavce (d) výše, kterou nepoužil nebo kterou nebylo možné pro cestu využít z důvodů vyšší moci dle definice v Článku I, poskytne dopravce cestujícímu kredit v hodnotě této letenky, neboť vrácení peněz není možné, kredit bude možné po uhrazení přiměřených administrativních poplatků uplatnit pro následující cestu za předpokladu, že cestující bude dopravce informovat co nejdříve před datem letu a předloží mu doklad o výskytu vyšší moci.

(f) Vzhledem k tomu, že letenka podléhá určitým povinným formálně stanoveným podmínkám, zůstává po celou dobu vlastnictvím dopravce, který ji vystavil.

(g) S výjimkou použití elektronických letenek mohou být cestující přepraveni pouze, pokud jsou schopni prokázat se platnou letenkou, jejíž součástí je kupón odpovídající danému letu i všechny další nepoužité kupóny a stejně tak kupón pro cestujícího. Letenka navíc nebude pro cestu platná, pokud byla poškozena nebo upravována jinou osobou než dopravcem nebo jím autorizovaným prodejcem. U elektronických letenek musí cestující předložit doklad totožnosti, cestující budou letecky přepraveni pouze tehdy, byla-li platná elektronická letenka vystavena na jejich jméno.

(h) V případě ztráty nebo poškození celé nebo části letenky, nebo pokud je předložena letenka, která neobsahuje kupón pro cestujícího a všechny nepoužité letové kupóny, dopravce na žádost cestujícího celou letenku nebo její část vymění. Výměna proběhne formou vystavení nové letenky, za předpokladu, že ve chvíli, kdy je taková žádost vznesena, má dopravce doklad o tom, že pro uvedený let/uvedené lety byla vystavena platná letenka a cestující poskytne svůj písemný souhlas s tím, že dopravci v případě zneužití letenky poskytne náhradu až do výše její ceny a uhradí všechny poplatky a výdaje, které vznikly v důsledku uvedeného zneužití letenky. Vzniknou-li tyto poplatky a výdaje v důsledku pochybení dopravce, nebude požadována žádná náhrada. Konečně, dopravce, který letenku vystavuje, může cestujícímu naúčtovat přiměřené administrativní poplatky za opětovné vystavení letenky pro cestujícího, pokud ovšem k její ztrátě nebo jejímu poškození nedošlo pochybením dopravce nebo jeho prodejce.

(i) Nebude-li předložen doklad uvedený v odstavci (h) výše, nebo pokud se cestující odmítne zavázat k poskytnutí náhrady dopravci, může dopravce, který letenku vystavuje, po cestujícím požadovat, aby za náhradní letenku zaplatil plnou cenu. Tato platba pak bude vrácena poté, kdy bude mít dopravce doklad o tom, že ztracená nebo poškozená letenka nebyla v období své platnosti použita, nebo pokud ve stejném období cestující původní letenku nalezne a vrátí ji dopravci.

(j) Cestující je odpovědný za přijetí všech opatření, aby předešel ztrátě nebo poškození letenky.

(k) Pokud cestující požívá výhodu snížené ceny letenky nebo je cena letenky stanovena podle zvláštních podmínek, musí být kdykoliv během cesty schopen předložit odpovídající podklady a prokázat jejich platnost.

2. Období platnosti

(a) S výjimkou případů, kdy je na letence nebo v těchto Všeobecných přepravních podmínkách uvedeno jinak, nebo pokud má cena letenky vliv na dobu platnosti letenky v souladu s údaji uvedenými přímo na letence, jsou letenky platné a je možné je pro přepravu použít:
· po dobu jednoho roku od data jejich vystavení, nebo,
· po dobu jednoho roku od data použití prvního kupónu, pokud je tento kupón použit do roka od jejího vystavení.

(b)Není-li cestující schopen cestu podniknout v období platnosti letenky, neboť žádá-li o rezervaci místa na letu, není dopravce schopen cestujícím požadovanou rezervaci potvrdit, bude platnost letenky prodloužena, nebo je možné za tuto letenku v souladu s podmínkami Článku X vrátit peníze.

(c) Pokud není cestující po zahájení své cesty schopen v cestě v době platnosti letenky pokračovat ze zdravotních důvodů, může dopravce dobu platnosti letenky prodloužit na základě předložení odpovídající lékařské zprávy, platnost může být prodloužena až do data, kdy je cestující opět schopen cestovat, nebo do data prvního dostupného letu. Po takovém prodloužení může být cesta nastoupena pouze v místě, kde byla přerušena, a přeprava se uskuteční ve třídě odpovídající uhrazené ceně. Pokud je na nepoužitých letových kupónech uvedeno jedno nebo více míst přerušení cesty, může být platnost letenky prodloužena maximálně o tři měsíce od data uvedeného na předložené lékařské zprávě. Dopravce stejným způsobem prodlouží platnost letenek přímých příbuzných, kteří cestujícího doprovázejí.

(d) Pokud cestující během cesty zemře, je možné letenky osob, které zesnulého doprovázejí, upravit buď tím, že dojde k prominutí minimálních požadavků na délku pobytu, nebo prodloužením platnosti uvedených letenek. Stejným způsobem může být upravena platnost letenek v případě smrti přímého rodinného příslušníka cestujícího, který již zahájil svou cestu, a to jeho letenky a letenek s ním cestujících přímých rodinných příslušníků.

(e) Jakékoliv úpravy uvedené v odstavci (d) výše mohou být prováděny pouze po přijetí platného úmrtního listu. Prodloužení platnosti nesmí překročit čtyřicet pět (45) dní od data úmrtí.

3. Pořadí použití kupónů

(a) Letenka je platná pouze pro dále uvedenou přepravu – z místa odletu do místa příletu přes jakékoliv místo přerušení cesty naplánované v době nákupu letenky. Cena letenky uhrazená cestujícím odpovídá trase uvedené na letence a je nedílnou součástí přepravní smlouvy uzavřené mezi dopravcem a cestujícím. Letenka bude odmítnuta a pozbude zcela platnost, pokud kupóny nebudou použity v pořadí, ve kterém jsou vydány.

(b) Pokud cestující změní místo odletu nebo příletu v rámci cesty (například, pokud cestující nepoužije první kupón), může tato skutečnost vést ke změně ceny letenky. Různé ceny letenek jsou platné pouze pro data a lety uvedené na letence. Kde je to na místě, může být uvedená cena letenky upravena a může být nutné uhradit příplatek.

4. Změny požadované cestujícím

(a) Pokud si cestující přeje změnit celou cestu nebo její část, musí nejprve uzavřít s dopravcem smlouvu. Cena letenky bude přepočítána a cestující pak bude mít možnost buď souhlasit s novou cenou, nebo si ponechá původní plán cesty tak, jak je uveden na letence. Pokud cestující musí letenku změnit z důvodů způsobených vyšší mocí dle definice v Článku I, jejichž výskyt bude muset doložit, musí cestující dopravce kontaktovat co nejdříve, ten se pak přiměřeným způsobem vynasnaží, aby mu zajistil přepravu do místa dalšího pokračování cesty nebo do cílového místa bez jakýchkoliv změn v ceně letenky.

(b) Pokud cestující svou cestu změní bez souhlasu dopravce, dopravce ve světle této změny cenu letenky upraví. Cestující pak musí doplatit rozdíl mezi cenou letenky odpovídající zakoupené cestě a cenou nové cesty. Pokud je nová cena letenky nižší než předchozí, dopravce rozdíl vrátí, staré kupóny pak již ale ve všech případech budou zcela bezcenné.

(c) Všechny letové kupóny budou platné pro přepravu ve třídě uvedené na letence pro den a let odpovídající provedené rezervaci. Pokud byl kupón původně vystaven bez uvedení rezervace, je možné rezervaci provést následně v souladu s platnou cenou letenky a pokud jsou na požadovaném letu k dispozici volná místa.

5. Identifikace dopravce

Dopravce může být na letence označen zkratkou, k tomuto označení může použít svůj kód dopravce (dle definice v Článku I), nebo jakoukoliv jinou formu.
Za adresu dopravce se považuje adresa jeho sídla nebo hlavního místa podnikání.

Článek IV – Cena letenek, daně, poplatky a taxy

1. Cena letenky

Není-li uvedeno jinak, cena letenky se vztahuje výlučně na přepravu z letiště v místě odletu na letiště v místě příletu. Cena letenky nezahrnuje pozemní přepravu mezi letišti a mezi letišti a městskými terminály. Cena letenky by měla být vypočítána v souladu s cenou letenek platnou v den, kdy je zakoupena letenka pro cestu naplánovanou pro data a cestovní trasu uvedenou přímo na letence. Jakákoliv změna cestovní trasy nebo data cesty může vést ke změně platné ceny letenky.

Platné ceny letenek jsou ty, které jsou zveřejněny nebo vypočítány dopravcem v souladu s cenovými předpisy platnými k datu zakoupení letenky pro let(y) uvedený/uvedené na letence, a to z místa odletu do místa příletu, pro danou cestovní třídu.

Není-li v přepravní smlouvě nebo v jiném smluvním dokumentu stanoveno jinak, bude se cena letenky vztahovat výlučně na cestu uvedenou v dané smlouvě nebo dokumentu.

2. Daně, poplatky a taxy

Veškeré poplatky, daně a taxy stanovené státními úřady nebo jinými orgány či provozovatelem letiště hradí cestující. Cestující budou o těchto poplatcích, daních a taxách, které budou účtovány společně s jízdným a ve většině případů budou na letence uvedeny samostatně, informováni při nákupu letenky. Uvedené poplatky, daně a taxy mohou vzniknout nebo být zvýšeny i po datu zakoupení letenky. V takovém případě musí cestující odpovídající částku uhradit. Naopak, pokud jsou poplatky, daně a taxy sníženy nebo zrušeny, může mu být vyplacen rozdíl za snížený nebo zrušený poplatek.

3. Měna platby

Cena letenky, daně, poplatky a taxy se hradí v měně země, ve které je letenka kupována, pokud dopravce nebo jeho autorizovaný prodejce při nákupu nebo před nákupem letenky nestanoví jinou měnu (například z důvodu nepřevoditelnosti místní měny). Kromě toho může dopravce dle vlastního uvážení přijímat i platby v jiných měnách.

zpět na začátek stránky